Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 33. schůzi dne 9. 10. 2015 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 494/.

Předkládaný návrh zákona je doprovodným zákonem k zákonu o ukončení důchodového spoření, s nímž se současně předkládá k projednání. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Zejména pak tento návrh zákona obsahuje úpravu související se procesem ukončování důchodového spoření, tj. v příslušných právních předpisech zohledňuje možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění za dobu existence povinnosti platit pojistné na důchodové spoření.

Rovněž obsahuje návrh právní úpravy daňového režimu prostředků vyplacených účastníkům z důchodového spoření.

Hlavním cílem navrhovaného zákona je zajistit soulad ukončení důchodového spoření a s tím souvisejících možností účastníka ohledně doplacení pojistného na důchodové pojištění s celým právním řádem České republiky. Je nezbytné zohlednit v ostatních právních předpisech zánik tohoto fondového systému.

Dále návrh s ohledem na zájem státu na vytváření příznivých podmínek pro tvorbu dlouhodobě finančně udržitelných a sociálně přiměřených důchodů a udržitelnosti veřejných financí, upravuje oblast tzv. III. penzijního pilíře, aby motivoval účastníky k dlouhodobému individuálnímu spoření na stáří. Je nezbytné posilovat atraktivitu doplňkového penzijního spoření a jeho schopnost zhodnocovat prostředky účastníků.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2015. Zástupce navrhovatele: Ministerstvo financí ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 494/0 dne 26. 5. 2015.
 • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D.a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.
 • 1. čtení: proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 801).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.
 • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 494/1 (doporučuje schválit).
 • 2. čtení: Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 494/2, který byl rozeslán 9. 10. 2015.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!