Zákon o ochraně veřejného zdraví

Dne 1. 12. 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Novela tohoto zákona jednoznačně definuje správní delikty týkající se ochrany zdraví při práci a zajištění pracovně-lékařských služeb, které pokud zaměstnavatel nesplní, pak mu hrozí pokuta až do výše 1 milion korun. Přičemž v § 92h je konkrétně uvedeno, že pokuta 1 milion Kč  hrozí zaměstnavateli, který:

  • nebude mít uzavřenou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb (tato povinnost již byla zaměstnavateli uložena v roce 2013)
  • nezajistí provedení pracovně-lékařské prohlídky zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání
  • neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu se závodním lékařem při změně zařazení práce do kategorie
  • neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovně-lékařskou prohlídku
  • nepostupuje při zařazení zaměstnance k práci podle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.

V praxi to znamená, že každý zaměstnavatel musí mít svého smluvního lékaře, přičemž povinnost sjednání pracovně-lékařské péče se vztahuje na všechny zaměstnavatele, i kdyby zaměstnávali pouze jediného zaměstnance (vztahuje se i na případy, kdy je zaměstnána pouze jedna osoba - jednatel).

S ohledem na novelu zákona lze očekávat, že v nejbližší době budou u zaměstnavatelů prováděny kontroly inspektorátů práce a zároveň hygienické stanice. Hygienická stanice vykonává státní zdravotnický dozor v pěti základních oblastech, a to ochrana zdraví při práci, hygiena výživy a předmětů běžného užívání, epidemiologie, obecná a komunální hygiena a hygiena dětí a mladistvých.

Součástí povinností zaměstnavatele je rovněž nutnost proškolit zaměstnance v základních oblastech, např. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při první pomoci apod.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!