Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - poslanecký návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 36. schůzi dne 15. 1. 2015 v 1. čtení projednala návrh poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 272/ - přikázán.

Návrh řeší již desítky let hojně diskutovanou otázku kouření v zařízeních společného stravování. V mezidobí se Česká republika stala jediným státem EU, který kouření v zařízeních společného stravování vůbec nereguluje. Úplný zákaz kouření v zařízeních společného stravování si přeje 78 % občanů starších 18 let.

Podle platné úpravy je provozovatel zařízení společného stravování povinen u vstupu do něj označit, zda jde o nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory.
Účelem úplného zákazu kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování je na jedné straně ochrana před tzv. pasivním kouřením, na druhé straně zajištění práva na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních.

Provozovatelé zařízení společného stravování jsou povinni dodržovat řadu mnohdy až zbytečně přísných hygienických a bezpečnostních norem zajišťujících zdraví nezávadné prostředí. Tabákový kouř by neměl být výjimkou. V České republice v důsledku onemocnění spojených s užíváním tabákových výrobků zemře každý rok 18 000 lidí. Kouření v zařízeních společného stravování má také podstatný vliv na to, že s kouřením začínají a získávají závislost stále mladší děti.

Zavedení zákazu kouření v zařízeních společného stravování v zahraničí nemělo statisticky významný dlouhodobý efekt na zisky jejich provozovatelů.
Praxe ukázala, že řešením nejsou tzv. „stavebně oddělené prostory“. Mezi kuřáckou a nekuřáckou částí totiž z povahy věci nemůže být neprodyšná zeď nakreslená na grafické značce „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“, ale vzduch, kterým se kouř volně šíří.

Ratifikací Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku se Česká republika zavázala, že „přijme a zavede v oblastech spadajících podle vnitrostátních právních předpisů do její vnitrostátní jurisdikce a v ostatních oblastech svých pravomocí aktivně podpoří přijetí a zavedení účinných legislativních, prováděcích, správních a/nebo dalších opatření poskytujících ochranu před expozicí tabákovému kouři ve vnitřních prostorách pracovišť, ve veřejné dopravě, vnitřních prostorách veřejných míst, a podle potřeby na dalších veřejných místech.“ 

Úplný zákaz kouření v zařízeních společného stravování též doporučuje usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) a doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2009/C 296/02).

Úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování obsahuje návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů, který v letech 2011 až 2013 připravovalo Ministerstvo zdravotnictví (č. j. 11629/2013). Jeho účinnost měla nastat 1. 1. 2014.  Termín 1. 1. 2014 byl natolik široce mediálně prezentován, že jej část veřejnosti začala považovat za závazný.

Plošné zavedení úplného zákazu kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování je jednoduchým opatřením, na které je veřejnost připravena a pro provozovatele nepředstavuje žádné náklady. Proto není vhodné čekat na schválení vládního návrhu.

Podle aktuálního Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 má být návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami) předložen vládě v prosinci 2014, přičemž předpokládaným termínem nabytí účinnosti je leden 2016.

Předkládaný návrh není v rozporu s připravovaným vládním návrhem, který bude problematiku komplexněji řešit. Naopak, přijetí předkládaného návrhu bude znamenat vyřešení otázky kouření v zařízeních společného stravování, což usnadní cestu vládnímu návrhu.

Historie tisku:

  • Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 272/0 dne 30. 7. 2014. Navrhovatel navrhl PSP ČR projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  • Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2014. Vláda ČR 29. 8. 2014 nezaujala stanovisko.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (MUDr. Jaroslav Krákora), Hospodářský výbor (JUDr. Štěpán Stupčuk)
  • 1. čtení: návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2014 na 19. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Projednávání pokračovalo 24. 10. 2014 na 19. schůzi, projednávání bylo přerušeno. Projednávání pokračovalo 8., 15. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1018).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví návrh zákona neprojednal.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!