Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 16. 2. 2015 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (č. j. 46/15).

Předkladatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Cílem navrhované právní úpravy je upřesnění dosavadní právní úpravy poskytování údajů z informačních systémů České správy sociálního zabezpečení řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů, k plnění jejich povinností stanovených právem Evropské unie tak, aby byla zajištěna právní jistota, že poskytování údajů, které mají charakter osobních a citlivých údajů, a které byly získány od České správy sociálního zabezpečení podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění, je v souladu s principy ochrany osobních údajů.

Dále je cílem navrhované právní úpravy umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytovat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, které mají charakter osobních a citlivých údajů, jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie.

Nabytí účinnosti zákona se navrhuje dnem 1. července 2015 s ohledem na skutečnost, že zahájení realizace projektů Operačního programu zaměstnanost zaměřených na podporu fyzických osob se předpokládá v polovině roku 2015. Vzhledem k tomu, že plnění úkolů řídicích orgánů a koordinačního orgánu podle nařízení č. 1303/2013 a nařízení č. 1304/2013, je na toto zahájení projektů časově navázáno, je třeba, aby k tomuto datu mohly být stanovené údaje z informačních systémů MPSV a ČSSZ k plnění úkolů vyplývajících z práva Evropské unie poskytovány.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!