Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 10. schůzi dne 13. 6. 2014 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/. Návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou.

Návrh zákona zavádí nový typ služby spočívající v hlídání a péči o dítě v dětské skupině (dále jen „služba péče o dítě v dětské skupině“). Cílem nové právní úpravy je rozšířit škálu služeb péče o předškolní děti o jiné možnosti, zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti a stanovit podmínky pro právní oblast služeb péče o děti od jednoho roku věku do zahájené povinné školní docházky dosud právně neregulovanou. Konkrétní podmínky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly kvalitu péče a zároveň byly dosažitelné pro široký okruh poskytovatelů. Tímto se umožní zapojení zejména zaměstnavatelů, jakožto poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do poskytování péče o děti zaměstnanců, dále obcí, krajů a prorodinných nestátních neziskových organizací. Je-li poskytovatelem Česká republika, jejím jménem jedná a práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině vykonává organizační složka státu, která jménem České republiky zaměstnává rodiče dítěte.

Cílem je rovněž usnadnění udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupný návrat na trh práce s ohledem na jeho strategii v oblasti slaďování profesního, rodinného a osobního života bez nutnosti rezignace na rodičovskou roli. Opatření bude mít současně i pozitivní vliv na děti, o které bude pečováno za podmínek garance kvality služby.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2014. Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 1. 2014.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20) a navrhl přikázat k projednání výborům:Výbor pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo na 7. schůzi dne 26. 3. 2014. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).
  • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro sociální politikuprojednal návrh zákona a vydal 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/2 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny projednala návrh zákona a vydala 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ve 2. čtení na 10. schůzi dne 13. 6. 2014 návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou.
  • Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 82/4, který byl rozeslán 13. 6. 2014.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!