Zákon o sociálních službách - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 2. 7. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (714/14).

Navrhovaným zákonem se především převádí působnost k provádění inspekce poskytování sociálních služeb z Úřadu práce na krajské úřady a MPSV ČR. Dále se upravují ustanovení o poskytování dotací na zajištění poskytování sociálních služeb a doplňuje se dotační titul pro zajištění výkonu činností sociální práce na krajských a obecních úřadech.

Cílem novely je upravit několik zásadních okruhů v oblasti sociálních služeb, které v současné době nejsou zcela vyhovující.

1. Nastavení transparentního financování sociálních služeb v návaznosti na přechod financování sociálních služeb na kraje. Současný stav nezaručuje dostatečnou ochranu a transparentnost systému financování sociálních služeb, především z důvodu každoročního přepočtu tzv. směrných čísel, podle kterých se stanoví výše dotace krajům. Úpravou dojde ke stabilizaci poměrů směrných čísel, zároveň dojde k větší provázanosti financování sociálních služeb na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje a tím k větší transparentnosti systému financování, který bude navázán na zjištěné potřeby obyvatel kraje. Návrh nové úpravy upravuje též další systémové otázky ohledně přechodu financování sociálních služeb a nastavení efektivnější spolupráce mezi všemi dotčenými aktéry (Ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj, krajský úřad, obce a poskytovatelé sociálních služeb).

2. Úprava definice střednědobého plánu a sítě sociálních služeb. Z důvodu úpravy oblasti financování a jeho navázání na celý systém je nutné upravit vymezení pojmu „plán rozvoje sociálních služeb“ o některé podstatné aspekty, jež dosud nejsou v dané definici zachyceny a jejichž absence v praxi působí potíže. Dále je cílem, aby všem zúčastněným subjektům v systému sociálních služeb bylo známo, co je obsahem pojmu „síť sociálních služeb“ a aby v návaznosti na navrhované úpravy v části zákona týkající se působnosti bylo v plánu rozvoje sociálních služeb koncepčně vymezeno, jaké sociální služby jsou obsahem této sítě. Rovněž je účelem, aby kraje měly k dispozici všechny potřebné informace, které často nemohou bez součinnosti s obcemi ze své úrovně zjistit, a aby vzniklá/existující krajská síť sociálních služeb mohla odrážet také situaci na úrovni obce. Mění se též charakter národního dokumentu pro oblast sociálních služeb, který bude zpracováván Ministerstvem práce a sociálních věcí.

3. Smyslem navrhovaných změn je převod kompetence k výkonu inspekcí poskytování sociálních služeb, aby se Úřad práce České republiky vrátil ke svému původnímu poslání, kterým je realizace politiky zaměstnanosti. Agenda se převádí na Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Cílem je zajištění jednotnosti systému  a garance nezávislosti inspekcí poskytování sociálních služeb.

4. V právní úpravě kvalifikačních předpokladů sociálních pracovníků se navrhuje změna ustanovení § 110 odst. 4 zákona. Sociální práci by měli primárně vykonávat absolventi oborů zaměřených na sociální oblasti uvedené v § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!