Zákon o ukončení důchodového spoření - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 33. schůzi dne 23. 10. 2015 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 493/.

Druhý důchodový pilířv roce 2016 zanikne. Předloha předpokládá, že od začátku roku 2016 nebude možné ve fondech druhého pilíře spořit. Důchodové fondy by měly být podle návrhu zrušeny k červenci 2016 a vstoupit do likvidace. Likvidace by měla být ukončena převedením peněz a zánikem fondů nejpozději začátkem ledna 2017. Peníze si budou moci lidé nechat převést na účet, poslat poštovní poukázkou nebo převést jako příspěvek do dobrovolného třetího pilíře. Návrh zákona ještě musí schválit Senát PČR a podepsat prezident ČR.

Vláda České republiky dne 12. listopadu 2014 usnesením č. 917 rozhodla o zrušení důchodového spoření a způsobu jeho ukončení a vypořádání prostředků účastníků. Materiál schválený Vládou ČR obsahuje již konkrétní řešení ukončení systému a problematika byla diskutována v rámci práce Odborné komise pro důchodovou reformu, která zahrnula i konzultace s dotčenými subjekty. Není tak dán prostor pro posuzování alternativních variant změn systému. Zadání vlády neumožňuje předkladateli se od něj odchýlit.

Odborná komise pro důchodovou reformu pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí a ministra financí složená z delegovaných zástupců koaličních stran, opozice, zástupců tripartity a odborníků z řad ekonomů, demografů a sociologů, se zabývá návrhy úprav důchodového systému tak, aby byly zajištěny výplaty důstojných důchodů, posílen princip zásluhovosti, narovnán transfer mezi rodinou a společností a řešena problematika věku potřebného pro nárok na důchod.

Současně s návrhem na způsob ukončení důchodového spoření se Odborná komise zabývala návrhy změn doplňkového penzijního spoření s cílem vylepšit jeho parametry. Odborná komise vytvořila materiál s doporučením způsobu ukončení důchodového spoření, které Odborná komise přijala dne 31. července 2014, a to v souladu
s bodem 3.2. Programového prohlášení vlády ČR ze dne 12. února 2014 a úkolem č. 3 Mandátu Odborné komise, který stanoví navrhnout konkrétní způsob ukončení systému důchodového spoření.

Ukončení důchodového spoření se navrhuje realizovat tak, aby byla plně respektována vlastnická práva účastníků a byly minimalizovány dopady na dotčené subjekty, a to jak administrativní zátěž státní správy a penzijních společností, tak účastníků systému.

Důchodový fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka. Z těchto důvodů se může účastník při likvidaci důchodových fondů rozhodnout buď o využití možnosti vyplacení všech jeho prostředků na jím určený účet, případně adresu, nebo převedení prostředků jako příspěvku na penzijní připojištění, nebo doplňkové penzijní spoření. Takto převedené prostředky budou příspěvkem účastníka a bude možné na ně v souladu s příslušnou právní úpravou čerpat státní příspěvek.

Pokud účastník nezareaguje na výzvu penzijní společnosti k volbě způsobu vypořádání prostředků, penzijní společnost převede tyto prostředky na určený účet správce pojistného a následně na osobní daňový účet účastníka. Účastník tak bude mít možnost se obrátit na finanční správu ve lhůtách podle daňových předpisů.

Ukončení důchodového spoření je dále navrženo tak, aby byl respektován roční cyklus placení pojistného na důchodové pojištění. Je tak navrženo, že od ledna 2016 bude ukončeno placení pojistného na důchodové spoření.

V souladu s některými možnostmi placení pojistného u OSVČ a i vzhledem k přípravě penzijních společností na vypořádání prostředků a pozvolný prodej investičních nástrojů budou důchodové fondy zrušeny k 1. červenci 2016 a zahájena jejich likvidace.

Stávající úprava nároků pro výpočet důchodu z důchodového pojištění po dobu účasti na důchodovém spoření se nemění. Pokud si účastník bude chtít zachovat procentní výměru státního důchodu, jako by účastníkem II. pilíře nebyl, doplatí si individuálně pojistné na důchodové pojištění. K tomu může využít např. prostředky vyplacené z důchodového spoření.

Motivace k převedení prostředků do III. pilíře spočívá v tom, že na prostředky směřované z II. pilíře lze čerpat státní příspěvek či daňová zvýhodnění stejně jako na jakékoliv jiné příspěvky účastníka.

Historie tisku:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2015. Zástupce navrhovatele: Ministerstvo financí ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 493/0 dne 26. 5. 2015.
 • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D.a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.
 • 1. čtení: proběhlo 7. 7. 2015 na na 29. schůzi. Návrh projednán v obecné rozpravě .
  PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 800).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.
 • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 493/1 (doporučuje schválit).
 • 2. čtení: návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi. K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
 • 3. čtení: proběhlo dne 23. 10. 2015 na 33. schůzi. PSP ČR vyslovila souhlas.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!