Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 36. schůzi dne 25. 11. 2015 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 462/.

Strategickým cílem Evropské komise je zaručit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro více než 217 milionů zaměstnanců v Evropské unii (dále jen „EU“). O dosažení tohoto cíle usiluje EU v těsné spolupráci s členskými státy, sociálními partnery a dalšími orgány a subjekty EU. Rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců na pracovištích jsou v celé EU podobná a úlohou EU je pomáhat členským státům účinněji čelit těmto rizikům a zaručit rovnocenné podmínky v celé EU.

Smyslem navrhované novely zákona je na základě zkušeností a poznatků z aplikace tohoto zákona v praxi, zejména z výsledků kontrol zajišťovaných orgány inspekce práce v oblasti bezpečnosti práce, a kontrol prováděných u držitelů akreditací Ministerstvem práce a sociálních věcí, některá ustanovení upřesnit, další ustanovení upravit s ohledem na potřebu zajišťování vyšší úrovně BOZP na pracovištích a na staveništích, a vytvořit lepší podmínky pro výkon činnosti všech účastníků výstavby.

Cílem zákona je upřesnění práv a povinností účastníků vztahů vznikajících při zajišťování BOZP na pracovištích a staveništích, zejména však na staveništích při přípravě, realizaci staveb a při jejich údržbě, a to nikoliv z pohledu kvality staveb a efektivnosti výstavby, jak to upravují jiné právní předpisy (např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), ale především z hlediska bezpečného a zdraví neohrožujícího výkonu práce na staveništích při provádění staveb a při zajišťování jejich bezpečné údržby.

Novelou dojde ke specifikaci kvalifikačních předpokladů pro jednotlivé odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP. S ohledem na tuto úpravu budou přeformulovány a upraveny některé povinnosti koordinátorů. Dále bude zavedena komplexní evidence odborně způsobilých osob a rozvinuty některé zavedené pojmy (což byl požadavek praxe pro jejich snadnější aplikaci).
Snahou návrhu je pomocí skutkových podstat nových správních deliktů a přestupků vést jednotlivé účastníky výstavby k vyšší úrovni dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce na staveništích, a to i za situace nepříznivých ekonomických podmínek ve stavebnictví v posledních letech.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2015. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 462/0 dne 15. 4. 2015.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje:Ing. Radka Maxová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
  • 1. čtení:  proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 778).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 25. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 462/1 (pozměňovací návrhy).
  • 2. čtení: Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 25. 11. 2015 na 36. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 462/2, který byl rozeslán 25. 11. 2015.
  • Garanční Výbor pro sociální politiku návrh zákona neprojednal.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!