Zákon o zaměstnanosti - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 3. 9. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 913/14).

Novela zákona o zaměstnanosti sjednocuje poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kterým zákon o zaměstnanosti umožňuje v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti za mzdu, plat nebo odměnu nepřesahující polovinu minimální mzdy.

Dále dochází ke sjednocení rozhodné skutečnosti pro účely nepřiznání podpory v nezaměstnanosti a úpravě oznamovací povinnosti této skupiny uchazečů o zaměstnání.

Provedeny jsou též legislativně-technické úpravy některých částí textu odstraňující nedostatky předchozích novelizací resp. reagující na novelizace jiných právních předpisů.

Důvodem předložení návrhu na změnu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je sjednotit přístup k poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání, který

 • vykonává činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru a jeho měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
 • vykonává činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
  a jeho měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (dále jen „nekolidující zaměstnání“),

a u uchazeče o zaměstnání, který je

 • společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován,
 •  členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci,
  za kterou je touto společností odměňován,
 •  členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah
  k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován,
 • členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován,
 • fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah (dále jen „člen obchodní společnosti nebo družstva“),

a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!