Zákon o zdravotnických prostředcích - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) projednala na 17. schůzi dne 18. 9. 2014 ve 2. čtení vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 87/.

Uspokojivé a komplexní řešení problematiky zdravotnických prostředků je zásadním úkolem Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR), jenž byl opakovaně odsouván do pozadí preferovanou oblastí regulace léčivých přípravků. Samotná skupina všech zdravotnických prostředků je na rozdíl od léčiv množinou velmi různorodých výrobků. Mezi zdravotnické prostředky se řadí např. materiál užívaný při lékařských výkonech (krycí materiál, stříkačky, jehly), poukazové zdravotnické prostředky (inkontinenční pomůcky, prostředky pro stomiky, glukometry, invalidní vozíky, oční čočky, sluchadla), aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (kardiostimulátory), in vitro diagnostika (testy na vyšetření krve, moči, stolice, likvoru aj.) nebo velká přístrojová technika (rentgeny, CT, MR, PET, SPECT) atd. Je tedy zřejmé, že zákon o zdravotnických
prostředcích musí být velmi provázaným, systematickým a především funkčním kodexem, který bude obsahovat komplexní pravidla pro regulaci trhu a zacházení s tak širokou skupinou výrobků, jakou představují zdravotnické prostředky.

Nová právní úprava bude řešit regulaci zdravotnických prostředků komplexně, a sice od jejich vzniku (odkazy na předpisy upravující posouzení shody s technickými požadavky na zdravotnické prostředky), přes jejich distribuci, prodej, předepisování, výdej, používání, údržbu, opravy až po jejich odstraňování. Oproti stávajícímu zákonu je nezbytné doplnit regulaci používání zdravotnických prostředků při poskytování jiných typů služeb. V tomto případě se nebude jednat o komplexní úpravu předmětných služeb. Pouze bude stanoveno, která ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích musí být dodržena i v případě, že budou prostřednictvím zdravotnického prostředku poskytovány jiné typy služeb, než jsou služby zdravotní. Úprava cenové a úhradové regulace, resp. regulace reklamy na zdravotnické prostředky je předmětem níže uvedeného variantního řešení.

Zdravotnický prostředek musí být bezpečný a klinicky účinný i pro případ, že si jej volně zakoupí sám pacient, nikoli pouze v případě, že jsou jeho prostřednictvím poskytovány zdravotní služby. Obecné předpisy o bezpečnosti jsou způsobilé pokrýt to, aby zdravotnický prostředek nebyl pro pacienta a priori nebezpečný. Zákon o zdravotnických prostředcích by měl zajistit, aby byl též klinicky účinný při použití u člověka v souladu s určeným účelem. Aktuálním problémem jsou totiž bezpečné produkty, které současně deklarují terapeutický přínos, který však následně nenaplňují.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2014. Zástupce navrhovatele: MZ ČR.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 87/0 dne 16. 1. 2014.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20) a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (VpZ).
  • 1. čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88).
  • VpZ projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 87/1 (přerušuje projednávání). VpZ projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 87/2 (komplexní pozměňující návrh).
  • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 87/3, který byl rozeslán 19. 9. 2014.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!