Zákoník práce

Preziden ČR dne 4. 8. 2015 podepsal zákon ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony.

Předkládaným návrhem se sleduje zejména
a) navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující na tuto změnu, včetně přizpůsobení některých pojmů dosud používaných v oblasti náhrady škody podle pracovněprávní úpravy terminologii nového občanského zákoníku,
b) provedení některých legislativně technických změn, které souvisejí s analýzou současné právní úpravy a které vedou k jejímu zpřesnění, avšak nemají věcné dopady,
c) provedení dílčích věcných změn navržených shodně oběma sociálními partnery.

Současně s tím se navrhuje zrušení dosud neúčinného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušení nebo změna některých dalších s tím souvisejících zákonů, neboť v současné době již je zřejmé, že podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání provádět nebude a není proto důvodné, aby byl zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, nadále udržován jako stále platný, leč dlouhodobě neúčinný. Přihlíží se též k tomu, že původní zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců by bez rozsáhlých změn nebyl stejně realizovatelný.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2014. Zástupce navrhovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 376/0 dne 17. 12. 2014.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Jaroslava Zavadila a navrhl přikázat k projednání výborům:Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení: proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Přikázán Výboru pro sociální politiku a Hospodářskému výboru.
  Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/1 (přerušuje projednávání).
  Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/2 (doporučuje schválit).
  Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení: V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 27. 5. 2015 na 27. schůzi určen Výbor pro sociální politiku (usnesení č. 777).
  Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 376/4, který byl rozeslán 27. 5. 2015.
  Výbor pro sociální politiku vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 376/5 (stanovisko).
 • 3. čtení: proběhlo 19. 6. 2015na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 794).
 • Zákon doručen do Senátu 26.06.2015. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2015.
  Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2015.
  Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2015 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 96/1.
  Další výbory: Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, přijal k tomuto tisku dne 15.7.2015 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 96/2.
 • Senát zařadil tisk na 10. schůzi a projednal jej dne 23. 7. 2015. Usnesením č. 203, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.
 • Prezident ČR podepsal zákon dne 4. 8. 2015.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!