Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol

Asociace občanských poraden pořádala ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby kulatý stůl na téma zaměstnávání absolventů v oboru sociálních služeb. Akce se konala v Praze dne 24. června 2013 v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce" spolufinancovaného Evropským sociálním fondem (ESF). Cílem tohoto projektu je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci z řad vzdělavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, aby se zapojili do diskuse a představili své zkušenosti s přípravou a zaměstnáváním rizikové skupiny, kterou představují především čerství absolventi škol.

Smyslem tohoto setkání bylo podpořit vzájemnou komunikaci mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli působícími v sociálních službách, protože znalosti a dovednosti absolventů získané během studia často nereagují na aktuální potřeby zaměstnavatelů.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že význam role pracovníka v sociálních a pečovatelských službách, s ohledem na stárnutí populace, do budoucna stále poroste. Proto je nezbytné, aby absolventi těchto oborů měli schopnosti a dovednosti, které reagují na aktuální potřeby z praxe. Vysoce kompetenčně vybavení absolventi škol sociálního zaměření nejen posílí svou konkurenceschopnost na pracovním trhu, ale zlepší se i jejich uplatnění v terénních a ambulantních službách, což koresponduje se záměry Ministerstva práce a sociálních věcí, které chce podporovat terénní a ambulantní služby a odborné sociální poradenství v přirozeném prostředí jejich uživatelů a klientů.

Úvodní příspěvek přednesl Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. ze slovenské Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Hlavním problémem profesního vzdělávání v sociálních službách na Slovensku je podle něj nárůst počtu škol a vzdělávacích institucí, který je provázený roztříštěností obsahu vzdělávacích programů a rozdílnou kvalitou povinné praxe studentů.

O zahraničních zkušenostech hovořila na kulatém stole také paní Kinga Kosakowska ze Skotské asociace občanských poraden. Od roku 2008 se nezaměstnanost u 16 - 24 letých studentů ve Skotsku zvýšila z 55 tis. na 100 tis. nezaměstnaných. Na řešení tohoto problému poskytla skotská vláda 30 miliónů liber.

Příspěvky k problematice teoretické a praktické přípravy studentů prezentovala Mgr. Silvie Stretti z Církve československé husitské a Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., která je vedoucí katedry psychosociálních věd a etiky na Husitské teologické fakultě.

Zaměstnavatelé upřednostňují již „hotové“ zaměstnance, do kterých nemusí zapracováním investovat, proto je nutné, aby studenti získávali vhodné praktické zkušenosti již během studia.

Diskuse se zúčastnilo přes 20 odborníků, mezi nimi zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a zahraniční hosté ze Skotské asociace občanských poraden a slovenské Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

 

 

 

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!