Zasedání výboru EMPL dne 3.9.2014

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci projednal na svém jednání dne 3. září 2014 hlasoval o alokaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci do několika zemí EU, včetně Rumunska, dále schválil Evropský rozpočet pro rok 2015.

Výbor rovněž vyslechl italského ministra práce a sociálních věcí Giuliana Polettiho, který představil priority italského předsednictví EU, jenž potrvá do konce roku 2014. Ministr Poletti uvedl, že se budu soustředit na potíraní nelegální práce a zvýšení mobility pracovních sil v rámci EU. Pro italskou vládu je důležité i zlepšení pracovních podmínek námořníků.

Koordinátoři výboru na svém neveřejném jednání rozhodovali o dalším postupu projednávání následujících dokumentů:

ZPRÁVY - dokumenty, u kterých je výbor pro zaměstnanost a sociální věci odpovědným výborem

Protokol k dohodě mezi ES a Švýcarskem o volném pohybu osob zohledňující přistoupení Chorvatska k EU
COM(2013)0673 
Příslušný výbor: EMPL 
Stanoviska: AGRI, LIBE 
 
Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce
COM(2014)0006 
Příslušný výbor: EMPL 
Stanoviska: IMCO, REGI, CULT, JURI, FEMM 
 
Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní
COM(2014)0221
Příslušný výbor: EMPL
Stanoviska: ECON, ITRE, IMCO, JURI, LIBE, FEMM 
 
Transparentnost opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění
 COM(2013)0168 
Příslušný výbor: ENVI 
 
STANOVISKA - dokumenty, u kterých dává výbor pro zaměstnanost a sociální věci stanovisko odpovědnému výboru
 
Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí
COM(2012)0124
Příslušný výbor: INTA
 
Uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů
COM(2013)0296 
Příslušný výbor: TRAN – Knut Fleckenstein  (S&D) 
 
Statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze
COM(2013)0342 
Příslušný výbor: ECON 
 
Evropské fondy dlouhodobých investic
COM(2013)0462 
Příslušný výbor: ECON 
 
Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace
COM(2013)0943
Příslušný výbor: ENVI – Esther Herranz García (PPE) 
 
Osobní ochranné prostředky
COM(2014)0186  
Příslušný výbor: IMCO 
 
Činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi 
(přepracované znění)
COM(2014)0167 
Příslušný výbor: ECON 
 
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy pocházející z pokut a úroků – příjmy pocházející z vrácených prostředků převedené do FEMIP (nástroj pro evropsko-středomořské investice a partnerství) – převod prostředků do Evropského rybářského fondu – navýšení prostředků na platby závazků odpovídající předchozím ročním rozpočtům – nepředvídané události podle článku 13 nařízení o VFR – počet zaměstnanců Komise, úřadů, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů
EMPL/8/00473 
2014/2036(BUD) 
Příslušný výbor: BUDG – Gérard Deprez (ADLE) 
 
Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014
COM(2014)0328 – C8-0020/2014 
Příslušný výbor: BUDG 
 
Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany
EMPL/8/00830 
*** 2013/0151B(NLE) 14011/2013 – C8-0106/2014 
Příslušný výbor: LIBE 

 

Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!