Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Ministerstvo zdravotnictví začíná od července 2013 pravidelně zveřejňovat zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven. Informace jsou zveřejňovány za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření jednotlivých pojišťoven. Dostupné jsou v časových řadách začínajících lednem 2012.

Pro přehlednost jsou údaje zveřejněny: a) grafickou formou – konkrétně grafem „fondy_celkem_graf“, na kterém je zřetelný vývoj celkového zůstatku na všech fondech, a též nově zařazeným grafem „fondy_celkem_pojistenec_graf“, zobrazujícím celkové zůstatky všech fondů po přepočtu na jednoho pojištěnce; b) formou čtyř tabulek (viz dále).

V tabulce „fondy_celkem“ je vývoj celkového zůstatku na všech fondech pojišťoven.

Tabulka „fondy_zfzp“ ukazuje vývoj zůstatků na základních fondech zdravotních pojišťoven. Ze základního fondu jsou hrazeny zdravotní služby, na které má pojištěnec nárok ze zákona.
 
Tabulka „fondy_fp“ ukazuje vývoj na fondech prevence jednotlivých pojišťoven. Fond prevence, ač by se tak z názvu mohlo zdát, neslouží k úhradě standardních preventivních zdravotních služeb (například očkování). Veškeré preventivní zdravotní služby, na které má pojištěnec ze zákona nárok, jsou hrazeny z fondu základního. Fond prevence slouží k úhradě služeb, které jsou nad rámec veřejného zdravotního pojištění (například očkování proti klíšťové encefalitidě). Zdravotní pojišťovna z něj může hradit jakési „bonusy“ pro své pojištěnce.
 
V tabulce „fondy_rf“ jsou znázorněny zůstatky na rezervních fondech, které mají zdravotní pojišťovny povinnost plnit ze zákona. Prostředky rezervního fondu je možné použít pouze v zákonem vymezených situacích, kdy se zdravotní pojišťovna ocitne v ekonomických problémech.
 
Jelikož není vhodné porovnávat zůstatky na fondech mezi pojišťovnami v absolutní výši bez současné znalosti velikosti kmenů pojištěnců, je informace ještě doplněna o tabulku „zakladni_ukazatele“, obsahující celkové příjmy pojišťovny a průměrný počet pojištěnců v posledním ukončeném kalendářním roce (a jak již bylo zmíněno výše, i grafickým znázorněním celkových zůstatků všech fondů po přepočtu na pojištěnce dané pojišťovny – „fondy_celkem_pojistenec_graf“)..
 
Uvedené údaje jsou zůstatky na účtech jednotlivých fondů k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. To může způsobovat v některých měsících náhlé výkyvy, pokud například poslední den vyjde na víkend.
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!