Zveřejňování smluv uzavřených mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb

V souvislosti s novelizací zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, vznikla zdravotním pojišťovnám nová povinnost zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb týkající se poskytování a úhrady hrazených služeb, jakož i smlouvy s osobami, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona o léčivech.

V intencích nového ustanovení § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. zdravotní pojišťovna zveřejní uvedené smlouvy, případně jejich dodatky, způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. Dané ustanovení dále uvádí, že zdravotní pojišťovna nezveřejní informace a údaje, které jsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů.

S ohledem na množící se dotazy, které Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen “Úřad“) obdržel již v průběhu legislativního procesu, považuje za nutné vypořádat se s případnými nejasnostmi citovaného znění zákona. Jelikož zveřejňované smlouvy obsahují identifikační údaje poskytovatelů zdravotních služeb, je jasné, že nově stanovená povinnost dopadá též do oblasti zpracování osobních údajů. Zatímco u právnických osob nesrovnalosti při zveřejňování smluv běžně vznikat nebudou, zásadní praktické problémy se mohou objevit při zveřejňování osobních údajů za předpokladu, že v pozici poskytovatele zdravotních služeb vystupuje fyzická osoba podnikající. Obdobné nejasnosti panují i v případech zveřejňování podpisů osob jednajících za poskytovatele zdravotních služeb, zejména statutárních orgánů právnických osob či již zmíněných fyzických osob podnikajících.

V obecné rovině lze uvést, že zákon č. 101/2000 Sb. považuje za osobní údaje jakékoli informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, subjektu údajů [viz § 4 písm. a) tohoto zákona]. Subjekt údajů se přitom považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Zveřejňované smlouvy, jak již bylo výše uvedeno, obsahují identifikátory poskytovatele zdravotnických služeb a osob jednajících za poskytovatele zdravotnických služeb. V postavení poskytovatele zdravotnických služeb smí vystupovat taktéž fyzická osoba podnikající. Za právnickou osobu pak bude jednat pověřený statutární orgán, respektive fyzická osoba či osoby, jejichž identifikační údaje se rovněž stávají součástí smlouvy. Z tohoto pohledu bude třeba vybrané informace týkající se fyzických osob i fyzických osob podnikajících obsažené ve zveřejňovaných smlouvách považovat za osobní údaje.

Fyzické osoby podnikající ani fyzické osoby jednající za osoby právnické nelze bez dalšího vyjmout z působnosti zákona č. 101/2000 Sb. Při posuzování rozsahu osobních údajů, které mohou být o těchto subjektech zveřejněny s odkazem na zákon č. 48/1997 Sb., je nutné přihlédnout k rozsahu osobních údajů zveřejňovaných v rámci veřejných seznamů a jiných zákonných veřejných evidencí a dále k principu minimalizace zásahu do soukromí, resp. povinnosti zveřejnit osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný vzhledem k účelu dané právní úpravy.

Vybrané osobní údaje lze o těchto osobách ponechat v textu zveřejňovaných smluv, pakliže jde o údaje veřejně dostupné, tzn. přístupné v rámci veřejných evidencí [ve smyslu ustanovení § 4 písm. l) zákona č. 101/2000 Sb.]. Shodná situace nastane, pokud je zpracování těchto osobních údajů nezbytné k naplnění účelu dané normy (ustanovení § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb.). Takové zpracování pak bude v mezích ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

Při posuzování možnosti zveřejnění čísla bankovního účtu je vhodné rozlišit, zda je fyzická osoba podnikající registrovaným plátcem DPH, či nikoli, případně zda předmětný údaj sama v minulosti nezveřejnila. Co se týče zveřejnění podpisu fyzické osoby, nacházející se ať už v postavení statutárního orgánu obchodní korporace (nebo jiné osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby), či fyzické osoby podnikající, Úřad zastává názor, že tento údaj obvykle není nezbytné ani vhodné zveřejňovat.

Celé stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů v příloze, další informace na www.uoou.cz

Hodnocení: 
3

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!