EU spolupracuje při vážných přeshraničních hrozbách pro zdraví

V roce 2013 bylo přijato rozhodnutí 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách. Jedním z jeho požadavků je, že Evropskému parlamentu a Radě je třeba do listopadu 2015 a poté každé tři roky předložit zprávu o jeho provádění. 

První z těchto zpráv, ze dne 7. prosince 2015, upozorňuje na výhody i problémy vyplývající z tohoto rozhodnutí, ale obecně dochází k závěru, že díky jeho dodržování „se zlepšila zdravotní bezpečnost v EU i ochrana občanů Unie před přenosnými nemocemi a jinými biologickými, chemickými a ekologickými událostmi“

Zmíněné rozhodnutí po členských státech vyžaduje, aby pravidelně podávaly zprávy o své připravenosti. Díky tomu se prohlubuje koordinace na úrovni EU v oblasti řízení rizik.

Rozhodnutí obsahuje i ustanovení o posouzení rizik a řízení přeshraničních zdravotních hrozeb jiných, než jsou přenosné nemoci, pomáhá vyvíjet a realizovat společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření. Solidní zákonný mandát rozhodnutí poskytuje Výboru pro zdravotní bezpečnost.

Takových úspěchů někdy není možné dosáhnout, pokud si předtím neprojdeme obdobím problémů. Důležité však je, že se z nich umíme poučit. Například dohoda o společném zadávání veřejných zakázek na poskytování lékařských protiopatření a očkovacích látek vznikla proto, že během epidemie ptačí chřipky H5N1 v letech 2005/2006 panovala nouze o vakcíny.  Evropský zdravotnický sbor, který zahájil svou činnost v únoru 2016, také vznikl v reakci na obtíže – došlo k nim při přesunech zdravotnických pracovníků do zemí postižených ebolou.

Neustále se však objevují nové problémy – některé se objeví bez varování, o jiných již něco tušíme předem. Aktuální nákaza virem Zika je toho příkladem. Jednou z největších hrozeb v oblasti veřejného zdraví je antimikrobiální rezistence, na kterou se zaměřujeme již několik let.  Tento rok je posledním rokem pětiletého akčního plánu Komise pro boj proti antimikrobiální rezistenci. Navzdory určitým úspěchům na nás ještě čeká spousta práce.

Komise také analyzuje svou strategii v oblasti antimikrobiální rezistence pro nadcházející roky, která bude doplňovat globální akční plán Světové zdravotnické organizace.

Další zpráva o provádění rozhodnutí 1082/2013/EU bude vypracována na konci roku 2018.  Obsah této budoucí zprávy – tedy jak jsme si vedli v boji proti antimikrobiální rezistenci a jiným závažným přeshraničním zdravotním hrozbám – bude záviset hlavně na tom, jak zvýšíme svou připravenost a reakci na tyto hrozby nejen na úrovni EU, ale také na mezinárodní úrovni.

Video ilustrující mechanismus spolupráce lze shlédnout na adrese: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I115268&sitelang=en&... (Anglická verze)

Zdroj: Evropská komise

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!