Grantové řízení Nadace Dětský mozek

Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě zaslaných žádostí, které přijímá celoročně.  
 
Žádosti zasílejte na e-mailovou adresu - nadace@detskymozek.cz nebo na korespondenční adresu - Nadace Dětský mozek, Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem. 
 
Nadace vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků zpravidla 2x ročně. Termín uzávěrky podávání žádostí je oznámen na domovské stránce ve žlutém rámečku vpravo. 
 
Nadační příspěvky se přiznávají na základě výběru ze žádostí žadatelů v rámci a podle pravidel výběrového řízení pořádaného na základě Grantových pravidel nadace (k nahlédnutí zde
Z výběrového řízení budou vyřazeny žádosti:
 • jejichž předmět / projekt není v souladu s Grantovými pravidly
 • s neúplně vyplněným formulářem
 • s chybějícími přílohami
 • obsahující nepravdivé údaje
 • nečitelné nebo nepřesně vyplněné 
 
O udělení nadačních příspěvků rozhoduje odborná komise, konečné rozhodnutí a schválení náleží správní radě.
 
O výsledcích výběrového řízení informuje Nadace všechny účastníky řízení. Další podrobnosti se žadateli nesdělují.
 
Podklady poskytnuté spolu se žádostmi o nadační příspěvek se žadatelům nevracejí. Podklady jsou v Nadaci archivovány po dobu 5 let.
 
 
Bližší informace pro fyzické osoby
 
O nadační příspěvek mohou požádat fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému nebo jejich zákonní zástupci. 
 
Žadatelé o nadační příspěvek jsou povinni zaslat na e-mailovou nebo na korespondenční adresu následující dokumenty:
 • Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku fyzickým osobám (ke stažení zde)
 • Čestné prohlášení o výši příjmů (v případě zaslání e-mailem je nutné naskenovat vyplněný formulář i s podpisem)
 • kopii lékařské zprávy (ne starší 1 rok)
 • kopii průkazu OZP (dříve ZTP, ZTP/P, TP)      
Odborná komise při udělování nadačních příspěvků přihlíží k míře zdravotního postižení, k míře sociální potřebnosti a k okolnostem hodným zvláštního zřetele.
Nadace neposkytuje nadační příspěvky na:
 • pomůcky pro volnočasové aktivity
 • lázně a terapie
 • opravu a úpravu bytu
 • automobil, opravu či úpravu automobilu                        
 • iPady, tablety, počítače
 • výtahy a zvedací plošiny
 • asistenční psy
 • motomed
 
Bližší informace pro právnické osoby
 
O nadační příspěvek mohou požádat právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému, tj.:
 • zájmové spolky
 • obecně prospěšné společnosti
 • církevní právnické osoby (pouze za podmínky, že poskytují sociální, zdravotnické nebo vzdělávací služby)
 • ústavy
 • příspěvkové organizace   
 
Žadatelé o nadační příspěvek jsou povinni zaslat na e-mailovou nebo na korespondenční adresu následující dokumenty:
 • Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku právnickým osobám (ke stažení zde)
 • neověřenou kopii dokladu osvědčujícího druh, IČO, sídlo a statutárního zástupce organizace
 • neověřenou kopii dokladu o čísle bankovního účtu organizace
(nepovinné je přiložení výroční zprávy a jiného informačního materiálu)
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!