Konference o novele zdravotnických registrů

Ve středu 6. dubna 2016 uspořádalo Centrum zdravotně-sociálních studií CEVRO institutu vysoké školy konferenci věnovanou tématice zdravotnických registrů.
 
Hlavním tématem konference byl obsah, souvislosti a dopady novely zákona o zdravotních službách, která byla nedávno schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu PSP. Novela zavádí zcela nový registr hrazených zdravotní služeb, podstatně rozšiřuje a upřesňuje registr zdravotnických pracovníků a doplňuje dva nové Národní zdravotní registry.
 
Na konferenci byli pozvání zástupci předkladatele novely, konkrétně ředitel Ústavu zdravotních informací a statistiky Ladislav Dušek, zpravodajové novely zákona v Poslanecké sněmovně Pavel Antonín a v Senátu Jan Žaloudík. Pan Dušek a pan Žaloudík se omluvili, ani pan Antonín se konference nezúčastnil. Pan Dušek požádal o zaslání otázek, které budou na konferenci vzneseny, a přislíbil osobní setkání a odpověď na ně.
 
Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich připomněl, že základem českého systému financování zdravotnictví byl na počátku devadesátých let zvolen systém veřejnosprávních, vzájemně si konkurujících zdravotních pojišťoven, nezávislých na státu. V současnosti se stále více v systému prosazují prvky státního zdravotního systému, kdy je zdravotnictví a jeho financování často v odpovědnosti vlády. Pan prezident zdůraznil, že podle jeho názoru neexistuje efektivní mezistupeň mezi těmito dvěma systémy (stát postupnými dílčími úpravami přebírá více a více vlivu bez odpovídající odpovědnosti). Je třeba se rozhodnout, jaký systém v České republice chceme mít.
 
Právník Ondřej Dostál se věnoval ústavnosti novely zákona. Připomněl, že přijatá změna svými obecnými ustanoveními zapadá do pokračujícího procesu oslabování vlivu zastupitelské demokracie a posilování pravomocí úřadů a institucí (deparlamentarizace). Doktor Dostál varoval před velmi pravděpodobným konfliktem změny zákona s některými rozhodnutími Ústavního soudu v souvislosti s právem občana na informační sebeurčení. Zásah státu do soukromí občana není v tomto případě vyvážen společenským přínosem zákona.
 
Pan Josef Prokeš, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů, poukázal na roli pacientů coby osob dotčených zpracováním osobních údajů v systému zdravotnických registrů, jimž zákon o zdravotních službách nedává možnost se vyjádřit k předávání a uchovávání jejich citlivých údajů. Připomenul, že zabezpečení údajů v NZIS musí být nastaveno dle zákona o ochraně osobních údajů (posuzování rizik, oprávnění osob, mechanismy přístupu, logování atp.) Potvrdil, že návrh novely byl s ÚOOÚ v připomínkovém řízení projednán, avšak omezen na jedinou variantu řešení – v základu NZISu schváleném Parlamentem v roce 2011. Považuje za nezbytné ustavit expertní komisi, která se bude vyjadřovat k jednotlivým krokům implementace novely, zapojit součásti NZIS do systému eGovernmentu a začít pracovat na novém samostatném zákonu o NZIS a ÚZIS. Detaily provádění novely ÚOOÚ zkontroluje. V odpovědi na dotaz k využívání agendových identifikátorů v modernizovaném systému NZIS upozornil na nastavení všech zákonných oprávnění a povinností týkajících se využívání osobních údajů v registru práv a povinností.
 
Pan Aleš Kučera, ředitel Centra IT ve veřejné správě CEVRO institutu konstatoval velmi přímo, že nový zákon není v souladu s pravidly eGovernmentu. Založení
resortního informačního systému pro zdravotnictví, odděleného od existujících systémů eGovernmentu pokládá pan Kučera za velkou chybu. Zdravotnický informační systém nebude využívat služby základních registrů a data v něm nebudou chráněna před zneužitím tak, jak to eGovernment umožňuje a umí. 
 
Pan Jiří Čížek představil stanovisko ICT UNIE, sdružení společností věnujících se informatice. ICT UNIE se spolu s Českým národním fórem pro eHealth mnoho let zabývá problematikou elektronického zdravotnictví a spolu s dalšími v rámci Platformy pro rozvoj eHealth podporuje vznik národní strategie rozvoje eHealth. Pan Čížek zdůraznil, že na rozdíl od ostatních registrů právě registr hrazené zdravotní péče nebyl na odborných fórech projednán a do připravené strategie eHealth nezapadá. Tento registr není v souladu s pravidly eGovernmentu, měl by být jedním z agendových systémů. 
 
Na konci konference proběhla živá diskuse, během které zazněly další otázky a pochybnosti. Podle diskutujících je čas na pozitivní změnu zákona s největší
pravděpodobností promeškán, nicméně zůstává prostor pro ovlivnění jeho praktické realizace. Účastníci konference se shodli na ochotě a zájmu pokračovat v diskusi o zdravotnickém informačním systému s cílem podporovat smysluplný a správný rozvoj elektronizace zdravotnictví a jeho začlenění do systémů eGovernmentu.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!