Konsensuální konference o bezdomovectví v ČR

Konsensuální konference o bezdomovectví v České republice se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, náměstkyně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Jany Hanzlíkové a první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslavy Jermanové.

Termín: 26. a 27. 11. 2014
Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Hlavním cílem první konsensuální konference o bezdomovectví v České republice je nalezení shody pro další směřování politiky v oblasti řešení bezdomovectví.

Konsensuální konferenci lze popsat jako veřejný průzkum, v jehož středu stojí porota, která má posoudit společensky kontroverzní téma. Odborníci předloží porotě důkazní materiály, ta může nejprve klást otázky a poté posuzuje důkazy v soukromí, z čehož vzejde její výsledné stanovisko. Cílem je rozpoutat mezi odborníky a zainteresovanými skupinami debatu na toto, a přispět tak k větší informovanosti odborné i laické veřejnosti o možnostech řešení bezdomovectví.

Konference se zabývá následujícími klíčovými otázkami:
1) Co znamená pro společnost bezdomovectví?
2) Jaká by měla být míra solidarity veřejnosti s lidmi bez domova?
3) Jestliže platí, že prevence je efektivnější a levnější než následní řešení vzniklé situace, proč v české společnosti prevence bezdomovství absentuje?
4) Jak uskutečňovat komplexní sociální, zdravotní a další služby lidem bez domova?
5) Jakou roli by měli hrát různí aktéři (veřejná správa na všech úrovních, poskytovatelé služeb, volení představitelé, sdělovací prostředky, lidé bez domova) k dosažení synergie?

Konference bude členěna do bloků podle výše uvedených pěti klíčových otázek. Ke každé otázce vystoupí tři až šest expertů prezentujících specifickou odpověď. Postoj každého experta se projeví v několika jasných sděleních směřujících k porotě. Každému může porota položit dva doplňující dotazy. Další otázka může být položena z pléna. Ve středu konsensuální konference stojí porota, která je složena z veřejně známých osobností různého odborného i politického zaměření. Porotci vyslechnou vystoupení všech prezentujících a následně hledají konsenzus v klíčových otázkách.

Rozhodnutí učiní porota konference do jednoho měsíce po skončení konference. Závěry budou účastníkům distribuovány elektronicky, budou vyvěšeny na webu konference a vydány tiskem.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!