Náměstek pro řízení sekce odvolání a správních činností nepojistných dávek

Státní tajemník v Ministerstvu práce a sociálních věcí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 188 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo: náměstek pro řízení sekce odvolání a správních činností nepojistných dávek.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 18. prosince 2015 (včetně), tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: sc9aavg).

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce odvolání a správních činností nepojistných dávek“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!