Přednosta Biofyzikálního ústavu

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty Biofyzikálního ústavu a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.

Předpoklady pro vyhlášenou pozici:

  • VŠ vzdělání v oboru biofyzika, všeobecné lékařství, nebo v příbuzném medicínském, přírodovědném, či technickém oboru. Splnění této podmínky lze prokázat i doložením dokladu o dosažení VŠ vzdělání v zahraničí uznaného v souladu se zákonem o Vysokých školách,

  • vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, habilitace ve smyslu zákona o Vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.)

  • splnění předpokladů dle zákona 451/1991 Sb.,

  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení akademického týmu ústavu,

  • odborné a osobnostní předpoklady pro garanci odborných předmětů a studijních oborů na lékařské fakultě

  • vědecká a publikační činnost v oboru

  • morální bezúhonnost.

    Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, osvědčením dle zákona 451/1991 Sb., přehledem vědecké a publikační činnosti a doporučením nejméně dvou odborných ručitelů je nutno zaslat do 17. 4. 2015 na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!