Přednosta Gynekologické kliniky

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení místa: přednosta Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN

Předpokládané obsazení místa k 1. březnu 2016.

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
  • vědeckopedagogická hodnost profesor nebo docent v příslušném oboru,
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo DrSc. nebo CSc.,
  • specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví,
  • aktivní systematická vědecká práce dokumentovaná publikační činností a výchovou studentů doktorského studia,
  • identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK,
  • výborná aktivní znalost anglického jazyka včetně schopnosti vyučovat v angličtině,
  • osobní, profesní a manažerské předpoklady pro řízení kliniky,
  • morální bezúhonnost. 

Od úspěšného kandidáta se očekává pedagogické a organizační vedení kliniky včetně výchovy mladých akademických pracovníků a schopnost komunikovat široce s dalšími obory na fakultě a fakultní nemocnici.

Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem, úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci, přehledem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z rejstříku trestů, osvědčením dle zák. 451/1991 Sb., čestným prohlášením ve smyslu ust. § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., koncepcí řízení kliniky (max. 5 stran textu) a souhlasem v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., přijímá do 31. ledna 2016 Oddělení personální a mzdové 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87/2411, 10000 Praha 10. Obálku označte „VŘ-GYNUVN“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!