Přednosta/přednostka Radiodiagnostické kliniky

Ředitelka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení místa: přednosta/přednostka Radiodiagnostické kliniky. 

Předpokládané obsazení místa k 1.2.2016.

Kvalifikační požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
 • vědeckopedagogická hodnost profesor nebo docent v příslušném oboru nebo předpoklad jejích dosažení,
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc. nebo DrSc.,
 • specializace v oboru,
 • aktivní systematická vědecká práce dokumentovaná publikační činností,
 • identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK,
 • výborná aktivní znalost anglického jazyka včetně schopnosti vyučovat v angličtině,
 • osobní, profesní a manažerské předpoklady pro řízení kliniky,
 • morální bezúhonnost.

Od úspěšného kandidáta se očekává pedagogické a organizační vedení kliniky včetně výchovy mladých akademických pracovníků, schopnost komunikovat široce s dalšími obory na fakultě a fakultní nemocnici.

Písemné přihlášky spolu s 

 • profesním životopisem,
 • úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci,
 • přehledem praxe,
 • přehledem vědecké a publikační činnosti,
 • výpisem z rejstříku trestů,
 • osvědčením dle zák. 451/1991 Sb.,
 • čestným prohlášením ve smyslu ust. § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
 • koncepcí řízení kliniky (max. 5 stran textu) a souhlasem v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.,

přijímá do 31. prosince 2015 Oddělení personální a mzdové 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87/2411, 10000 Praha 10. Obálku označit „VŘ-RDG“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!