Program Ohrožené děti a mládež

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vyhlásilo 11. července 2014 výzvu k překládání projektů v rámci Malého grantového schématu programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z Fondů EHP pro prioritní oblasti Zapojení dětí do rozhodovacích procesů a Zvýšení povědomí o právech dítěte prostřednictvím místních či
národních aktivit.

V rámci Malého grantového schématu budou v nejméně jedné otevřené výzvě vybrány a následně realizovány projekty zaměřené na mechanismy zapojování dětí do rozhodovacích procesů a zjišťování názoru dítěte, a na zvyšování povědomí o právech dítěte.

V rámci výzvy budou podpořeny projekty, které vyspecifikují možné nástroje, přístupy, podoby debat a jejich zhodnocení s ohledem na přínos pro nastavení daných opatření a mechanismů, projekty zaměřené na zapojení dětí a mladých lidí do zhodnocení přijímaných systémových opatření a jejich účasti na tvorbě takových opatření, projekty zaměřené na efektivní zvyšování povědomí o právech dítěte mezi dětmi i dospělými a vytvoření metodiky a navazujícího vzdělávacího programu (trénink) pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a soudce v oblasti zjišťování názoru dětí a mladých lidí v rozhodovacích procesech těchto institucí.

Alokace na MGS je 663 470 EUR, tj. 17 581 955 CZK.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!