Ředitel odboru zdravotních služeb

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele odboru zdravotních služeb.

Předpokládaným měsícem nástupu na služební místo je leden 2016.

Posuzovány budou žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. ledna 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu v Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost včetně požadovaných listin (příloh) bude nutno doručit v uzavřené obálce s uvedením jména žadatele a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně musí být obálka označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ředitele odboru zdravotních služeb“.  

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu statni.sluzba@mzcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: pv8aaxd). Datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ředitele odboru zdravotních služeb“.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!