Ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Náměstek ministra vnitra pro státní službu příslušný podle § 186 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v oborech služby „Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“ a „Sociálněprávní ochrana dětí a rodinná politika.“

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2016. Místem výkonu služby je Brno.

Posuzovány budou žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 5. listopadu 2015, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Výběrové řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu – ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.“

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
4

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!