Výběrové řízená na pozici sociální pracovník/pracovnice

Město Kolín vyhlašuje dne 25.5.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa  – sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín.

 

 

Pracovní poměr: na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou

Místo výkonu práce: město Kolín

Předpokládaný termín nástupu: po vyhlášení výsledků výběrového řízení nebo dle dohody

 

Obecná charakteristika pozice:

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů. Poskytuje sociálně-právní ochranu nezletilým, poradenství mladistvým a rodičům s dětmi.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).

 

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.): §   pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo §   pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,

 

2.  Požadavky zaměstnavatele:

 • kvalifikační předpoklady odpovídající § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (kvalifikační předpoklad je nezbytné naplnit před datem uzavření pracovní smlouvy),
 • výhodou praxe na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • výhodou osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb.,
 • orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy, zejména:

o   zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

o   zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

o   zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o   zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

o   zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet,
 • výhodou řidičské oprávnění pro sk. B,
 • schopnost samostatného jednání, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

(ke stažení na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/pracovni-prilezitosti/)

 

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. kontaktní adresu, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. telefon, e-mail,
 8. datum a podpis.

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 1. životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 4. úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal,
 5. prohlášení o zpracování os. údajů pro účely daného výběrového řízení (nevyžaduje se, pokud je prohlášení součástí přihlášky).

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "sociální pracovník OSVZ – neotevírat" s uvedením jména a adresy uchazeče), podací razítko nejpozději s datem 20.06.2016, nebo
 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "sociální pracovník OSVZ – neotevírat" s uvedením jména a adresy uchazeče), nejpozději do 20.6.2016 do 17:00 hodin

Pozn.:  Na základě § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 odst. 1 písm. n) Vyhl. č. 512/2002 Sb. je na výkon této funkce požadováno složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

V Kolíně dne 25.5.2016

                                                         

PhDr. Dagmar Soukupová,  tajemnice MěÚ Kolín

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!