Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Vláda ČR dne 3. 6. 2015 schválila vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (415/15).

Návrh zákona nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu s hlavním cílem snížit užívání návykových látek, včetně spotřeby tabáku či škodlivého užívání alkoholu.

Návrh zákona, který nyní dostane k posouzení PSP ČR, obsahuje mimo jiné zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, kaváren apod.) bez jakýchkoliv výjimek s tím, že zákaz kouření se bude vztahovat pouze na vnitřní prostory těchto provozoven.

Používání elektronických cigaret nebude dle návrhu v restauracích povoleno, a to ani těch, které neobsahují nikotinové náplně. Nelze totiž požadovat po provozovnách, aby byly schopny rozlišovat, jakou náplň konkrétní host používá. Zákaz kouření se bude vztahovat i na vodní dýmky, které jsou dle závěrů Světové zdravotnické organizace také nezanedbatelným zdrojem látek škodlivých pro kuřáka i jeho okolí.

Cílem je také další omezení dostupnosti jak tabákových výrobků, tak alkoholu, lidem mladším 18 let.

V zákoně je nově ukotven zákaz prodeje tabákových a souvisejících výrobků ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízení, v prostorách zařízení sociálně-právní ochrany dětí, nebo v prostorách provozoven, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let.

Lépe specifikována budou místa, kde naopak lze tabákové výrobky a výrobky související prodávat. Prodej tabákových výrobků prostřednictvím prodejních automatů bude možný pouze pokud bude zajištěno, že je vyloučen prodej osobě mladší 18 let. K tomuto účelu bude muset prodejce určit osobu, která zajistí ověření věku kupujícího.  Z forem prodeje tabákových výrobků na dálku bude možný prodej pouze prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internet, mobilní aplikace) za zpřísněných podmínek pro provozovatele (zaváděna povinnost mít počítačový systém ověření věku kupujícího atd.).

Co se týká alkoholu, zákon rozšiřuje zákaz prodeje alkoholických nápojů o prodejní automaty, zásilkový prodej s výjimkou internetu, stánky, s výjimkou stánků specializovaných na prodej alkoholických nápojů a zároveň umístněných v budovách určených pro obchod jako jsou např. obchodní centra. Prodávat a podávat alkohol se zapovídá jak osobám mladším 18 let, tak osobám zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Norma obsahuje také novinku v podobě cenového opatření, tedy povinnost provozovatele provozovny stravovacích služeb nebo stánku s občerstvením zajistit, aby v nabídce prodávaných nápojů byl alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nabízený alkoholický nápoj stejného objemu. Dále zavádí novou povinnost pro prodejce alkoholických nápojů v prodejně, stánku s občerstvením, provozovně stravovacích služeb, ubytovacího zařízení nebo dopravního prostředku zajistit, aby na místech, kde tyto alkoholické nápoje prodává, nedocházelo k jejich konzumaci osobami mladšími 18 let věku. Prodejce, který prodává alkoholické nápoje v provozovně stravovacích služeb musí také zajistit, aby se v jejich prostorách nezdržovala osoba mladší 18 let věku zjevně pod vlivem alkoholu.

Návrh zákona dále rozšiřuje okruhu kontrolních orgánů a zpřesňuje jejich působnosti v oblasti ochrany zdraví před návykovými látkami. Nově zařazovaná Česká školní inspekce bude moci kontrolovat zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků ve školách či dodržování zákazu kouření v těchto typech zařízení. V případě orgánů ochrany veřejného zdraví budou rozšířeny kontrolní pravomoci nad rámec stravovacích služeb. Orgány ochrany veřejného zdraví budou moci nově například kontrolovat dodržování zákazu kouření ve zdravotnických zařízeních.

Dále se navrhuje podstatně rozšířit kompetence České obchodní inspekce, která by se měla zaměřit např. na dodržování zákazu prodeje tabáku a alkoholu osobám mladším 18 let, na dodržování povinností souvisejících s prodejem tabákových výrobků atd. přes internet a podobně.

Navrhovaný zákon nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů a stane se zastřešující právní úpravou v protidrogové oblasti.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!