Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vláda ČR dne 8. 4. 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (113/15). Předkladatelem je MPSV ČR.

Hlavním cílem zákona je uvedení stávajícího zákona do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z aplikace zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, v uplynulých letech.

Navrhované změny vycházejí zejména z výsledků kontrol Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce na úseku bezpečnosti práce na pracovištích, především na staveništích, a dále z výsledků dvou projektů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v této oblasti vyhlásilo a zadalo k řešení.

Cílem předkládaného návrhu zákona je novelizace právního předpisu, která je zaměřena na

  • precizace zavedených pojmů (zejména zhotovitel, zadavatel stavby, staveniště, koordinátor BOZP),
  • úprava kvalifikačních předpokladů pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora BOZP,
  • zavedení nového druhu zkoušky při snaze o opakované získání kvalifikace odborně způsobilé osoby,
  • zavedení evidence odborně způsobilých osob,
  • dílčí úprava povinností zadavatele stavby, koordinátora BOZP, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
  • zavedení přestupků a správních deliktů odborně způsobilých osob (zejména koordinátora BOZP).
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!