Zákon o zdravotních službách - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 23. 9. 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (čj. 965/15).

Předkladatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Navrhované změny zákona o zdravotních službách reagují na poznatky vyplývající z aplikace tohoto zákona v praxi. Současnou právní úpravou není zabezpečena jednotná správa, která by měla jednoznačné pozitivní dopady stran výtěžnosti dat, metodického přístupu i účelnosti a hospodárnosti vynakládaných veřejných zdrojů.

Cílem je tedy jednoznačné definování působnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) jako správce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. Dále např. upřesnění, resp. částečně nové vymezení obsahu a účelu NZIS v souladu s novým posláním ÚZIS ČR.

Po zrušení Národního registru zdravotnických pracovníků nálezem Ústavního soudu v roce 2012 v praxi velice chybí jednotný celostátní registr zdravotnických pracovníků. Je tak obtížné sledovat demografický a kapacitní vývoj populace zdravotnických profesionálů, analyzovat dostupnost jejich služeb pro občany ČR, nebo předvídat potřebné vzdělávací kapacity. Novela zákona o zdravotních službách navrhuje novou podobu Národního registru zdravotnických pracovníků jako zcela neveřejného systému sloužícího pouze výše uvedeným účelům. Vyhoví se tak námitce Ústavního soudu, který registr zrušil zejména z důvodu neoprávněného zásahu do soukromí zdravotnických pracovníků, respektive jejich práva na informační sebeurčení.

V rámci novely zákona o zdravotních službách se, kromě zmiňovaného Národního registru zdravotnických pracovníků, dále zřizuje Národní registr hrazených zdravotních služeb, Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče. Údaje z nich získané rovněž přispějí ke zkvalitnění zdravotní péče a ke zpřesnění stanovování úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Národní zdravotnický informační systém spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Novelou se bude zabývat Poslanecká sněmovna PČR.

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!