Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Vláda dne 24. 7. 2013 projednala zprávu o plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Zpráva vznikla na základě hodnotících zpráv jednotlivých resortů, které vládní zmocněnkyni pro lidská práva informovaly o tom, jak průběžně naplňují úkoly, které jim ukládá pětiletý plán. Z celkových 85 sledovaných opatření bylo v roce 2012 splněno nebo průběžně plněno 76 opatření. Nepodařilo se splnit nebo průběžně plnit 9 opatření.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 byl schválen vládou dne 29. března 2010. Plán obsahově i strukturou vychází ze zásadních témat článků Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009. Národní plán je rozdělen do 18 samostatných kapitol. Každá kapitola vedle citace příslušného článku Úmluvy obsahuje stručný popis stávajícího stavu a cílů, kterých má být prostřednictvím opatření dosaženo, a soubor termínovaných a průběžných opatření včetně uvedení resortu, který je za jejich plnění odpovědný.

Významným bodem loňského roku bylo schválení nového občanského zákoníku. Ten zásadním způsobem posiluje práva osob se zdravotním postižením. Nový občanský zákoník ruší institut zbavení způsobilosti k právním úkonům a nahrazuje jej institutem omezení svéprávnosti.

Součástí plánu bylo i opatření, které mělo zvýšit zájem žadatelů o svěření dítěte se zdravotním postižením do pěstounské péče a zajištění poradenství pro rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením. V roce 2012 byl proto novelizován zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Novela obsahuje významné změny pro poskytování náhradní rodinné péče i dávek pěstounské péče.

V oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením plán navrhuje uplatňovat princip inkluzivního vzdělávání. V základním a středním stupni vzdělávání je nutné umožnit každému dítěti vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu v místě jeho bydliště.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v uplynulém roce také dokončilo projekt zaměřený na podporu osob se zdravotním postižením při vstupu, návratu a setrvání na trhu práce.

Kategorie