Připravovaná legislativa - zdravotnictví

Připravovaná legislativa - zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) dne 5. 6. 2015 zveřejnilo stav připravované legislativy.

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  - Návrh zákona je projednáván v Senátu jako senátní tisk č. 87.
 • Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  - Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 508.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tzv. transparenční novela)
  - Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 386.
 • Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
  - Návrh zákona byl předložen k projednání vládě a pracovním komisím Legislativní rady vlády.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  - Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
  - Návrh nařízení vlády byl zaslán k projednání vládě.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
  - Návrh nařízení vlády byl zaslán k projednání vládě.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
  - Návrh nařízení vlády byl zaslán k projednání vládě.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
  - Návrh nařízení vlády byl zaslán k projednání vládě.
 • Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
  - Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
  - Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
  - Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
  - Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
  - Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
  - Probíhá meziresortní připomínkové řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
  - Probíhá meziresortní připomínkové řízení.