Schůze Vlády ČR

Schůze Vlády ČR

Stručný popis události

Program schůze Vlády ČR

A) Evropská agenda

B) K projednání s rozpravou

C) K projednání bez rozpravy

D) Různé

Pro informaci

Podrobný popis události

A. Evropská agenda:
 

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:
2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č.j. 399/13

Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č.j. 209/13 - bod 4 schůze vlády 24.4.2013

Předkládá: ministr zemědělství
4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 162/13

Předkládá: ministr financí
5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1265/12

Předkládá: ministr pro místní rozvoj
6.
Návrh poslanců Karolíny Peake a Stanislava Polčáka na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 969)

č.j. 408/13

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
7.
Návrh poslanců Karolíny Peake a Stanislava Polčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 970)

č.j. 409/13

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
8.
Návrh poslanců Jiřího Papeže, Pavola Lukši, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 976)

č.j. 410/13

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
9.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 972)

č.j. 411/13

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
10.
Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Alfréda Michalíka, Pavla Antonína, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 979)

č.j. 415/13

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
11.
Stanovisko MMR ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/13 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc"

č.j. 370/13

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

K bodům 11 - 14 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
12.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/14 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011“

č.j. 300/13

Předkládá: ministr dopravy
13.
Informace o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/9 „Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny“

č.j. 332/13

Předkládá: ministr financí
14.
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/01 „Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listin"

č.j. 269/13

Předkládá: ministr financí
15.
Členství České republiky v mezinárodních organizacích

č.j. 396/13

Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr financí
16.
Metodika přípravy veřejných strategií

č.j. 419/13

Předkládají: ministři financí a pro místní rozvoj
17.
Informace o plnění usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818, ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje

č.j. 359/13 - bod 12 schůze vlády 17.4.2013

Předkládá: ministr životního prostředí
18.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 250)

č.j. 422/13

Předkládá: ministr financí
19.
Návrh na zcizení objektu občanské vybavenosti Březová č.p. 106

č.j. 418/13

Předkládá: ministr financí
20.
Informace o záměru prodeje majetkové účasti státu na podnikání společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

č.j. 420/13

Předkládá: ministr financí

C. K projednání bez rozpravy:
21.
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2012 (ve srovnání s rokem 2011)

č.j. 421/13

Předkládá: ministr vnitra
22.
Žádost kapitoly 345 – Český statistický úřad o souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu 145 01 Pořízení a technická obnova materiálně technické základny ČSÚ v roce 2013

č.j. 394/13

Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Českého statistického úřadu
23.
Návrhy na jmenování profesorů

č.j. 425/13

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
24.
Návrh na obeslání 66. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 20. - 28. května 2013 v Ženevě

č.j. 423/13

Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
25.
Návrh na uskutečnění vrcholné návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga ve Státu Izrael ve dnech 5. - 7. května 2013, v jejímž rámci se uskuteční Česko-izraelské fórum v Jeruzalémě dne 6. května 2013

č.j. 403/13

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
26.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenbergera ve Spolkové republice Německo dne 14. května 2013

č.j. 407/13

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
27.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády Chorvatské republiky Nevena Mimici v České republice ve dnech 8. – 10. května 2013

č.j. 406/13

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

Pro informaci:
1.
Informace o plnění Harmonogramu opatření v oblasti autokriminality

č.j. 402/13

Předkládá: ministr vnitra
2.
Informace o vývoji situace a průběžném hodnocení efektivity přijatých opatření pracovní skupiny ke koordinaci společného postupu příslušných orgánů státní správy proti drogové kriminalitě v pohraničí se SRN

č.j. 397/13

Předkládá: ministr vnitra
3.
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Technická podpora produktů Oracle v jednacím řízení bez uveřejnění

č.j. 398/13

Předkládá: ministr financí
4.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Mobilní pracoviště (MobSta)"

č.j. 404/13

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
5.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Vízový systém pro místní síly (MisSil)"

č.j. 405/13

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
6.
Informace o smlouvě č. 125200101 na poskytování služby komplexního pozáručního servisu "Komplexního trenažérového systému letounu L-159" pro piloty Armády České republiky v letech 2013 – 2016

č.j. 416/13

Předkládá: ministr obrany
7.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

č.j. 417/13

Předkládá: ministr financí
8.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Lokalizace mobilních telekomunikačních zařízení“ v obecné výjimce z působnosti zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 424/13

Předkládá: ministr vnitra

 

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová