Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - poslanecký návrh

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - poslanecký návrh

Senát Parlamentu ČR na 8. schůzi dne 13. 5. 2015 projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  - senátní tisk č. 66 /sněmovní tisk 366/. Senát projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí dobrovolnou. Podmínky zákona tak budou
muset splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u Ministerstva práce a sociálních věcí. Pouze tito poskytovatelé ale budou zároveň moci čerpat daňových úlev vyplývajících ze zákona o dani z příjmu. Zůstává tak zachována motivace pro zřizování dětských skupin zaměstnavateli, vysokými školami a dalšími subjekty, což byl hlavní účel zákona, přitom však nejsou postiženi provozovatelé činností, které jsou dětským skupinám blízké, ale nemohou se ustanovením zákona podřídit.

Tím zůstane zachováno existující široké spektrum zařízení pečujících o předškolní děti, která již úspěšně řadu let fungují s pozitivními dopady na zaměstnanost a pracovní uplatnění i mimopracovní život osob, jejichž uplatnění by z důvodu péče o dítě bylo vyloučeno.

Změna touto novelou navrhovaná mění zákon v co nejmenším rozsahu, v těchto ohledech:
a) volitelná registrace poskytovatele
b) upřesnění uživatelů benefitů
c) terminologická oprava (škoda/újma)
d) vypouští se přechodná roční lhůta pro registraci.

Historie:

 • Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2014. Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 4. 12. 2014.
 • Návrh zaslán Vládě ČR k vyjádření stanoviska 5. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 12. 2014 jako tisk 366/1 (souhlas).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje:Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 609).
  Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 366/2 (přerušuje projednávání).
  Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 366/4 (doporučuje schválit).
  Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny projednala návrh zákona a vydala 4. 3. 2015 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 366/3.
  Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 366/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - v průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu PSP ČR.
  Garančním výborem byl 12. 3. 2015 na 26. schůzi určen Výbor pro sociální politiku (usnesení č. 664).
  Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 12. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 366/6, který byl rozeslán 12. 3. 2015.
  Výbor pro sociální politiku vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 3. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 366/7 (stanovisko).
 • 3. čtení proběhlo 8. 4. 2015 na 26. schůzi - vysloven souhlas.
 • PSP ČR postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2015. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2015.
 • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing. arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/1.
  Další výbory:
  Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/2.
  Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Berka, přijal k tomuto tisku dne 6.5.2015 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/4.
  Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/3.
 • Senát zařadil tisk na 8. schůzi a projednal jej dne 13. 5. 2015. Usnesením č. 140, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.
Příloha zprávy