Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, počítá i se zřízením Národního registru zdravotnických pracovníků. Návrh zákona projednala na 33. schůzi v 1. čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR).

Registr bude neveřejný. Původní registr zanikl před třemi lety kvůli nálezu Ústavního soudu. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) v praxi chybí. Bez registru je podle MZ ČR obtížné sledovat demografický a kapacitní vývoj populace zdravotnických profesionálů, analyzovat dostupnost jejich služeb pro občany, nebo předvídat potřebné vzdělávací kapacity. Někteří poslanci upozornili, že seznam lékařů má Česká lékařská komora (ČLK) a je otázkou, zda má smysl jej zdvojovat.

Neveřejností registru by se mělo vyhovět námitce Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 1/12), který zrušil původní databázi zejména kvůli neoprávněnému zásahu do soukromí zdravotnických pracovníků.

Novela zřizuje taky Národní registr hrazených zdravotních služeb, Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče. Údaje z nich mají podle MZ ČR přispět ke zkvalitnění zdravotní péče a ke zpřesnění stanovování úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

MZ ČR dále uvádí, že odpadne také administrativa. Registry umožní zrušit řadu statistických zjišťování. MZ ČR se dostane k reálným datům o počtech výkonů, o nákladech péče, a o všem, o čem se diskutuje v souvislosti se zdravotnictvím.

V registru jsou citlivá data a je třeba důsledně dbát na to, aby údaje byly pod kontrolou a pod ochranou. Dohled nad registry bude mít státní organizace, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Podle některých poslanců registr přispěje také ke zkvalitnění péče a úsporám. Bude totiž možné vysledovat výsledky péče v jednotlivých zdravotních zařízeních a o ty s lepšími výsledky pak bude větší zájem. Bude to znamenat, že dobré nemocnice budou mít hodně práce, bude se tam koncentrovat důležitá péče, což povede k jejímu zlevnění.