Zatímco v lednu 2010 nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím tehdejších úřadů práce jen 1 850 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, ke konci listopadu 2016 jich Úřad práce ČR evidoval 11 632.
 
Na konci listopadu 2016 tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP) 14,8 procenta z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci Úřadu práce ČR jich bylo 53 800. V podpoře zaměstnávání OZP hraje důležitou roli stát. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na zřízení chráněného pracovního místa a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem.
 
Významnou roli hraje také pracovní rehabilitace. Na podporu zaměstnanosti OZP poskytl Úřad práce ČR za prvních devět měsíců letošního roku 3,55 miliardy korun.
 
I když se situace v ČR zlepšuje a řada zaměstnavatelů se rozhodla vydat cestou společenské odpovědnosti, na druhé straně ještě mezi některými převládají předsudky a s nimi spojené obavy, které jim brání v přijetí zaměstnance se zdravotním postižením. Přitom často stačí jen vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu, a zaměstnavatelé tak mohou získat spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní výkon bude srovnatelný s tím, jaký odvádí jeho ,zdravýʻ kolega. Úřad práce ČR jim v tomto ohledu nabízí pomocnou ruku,“ upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.
 
Chráněná pracovní místa
Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření chráněného pracovního místa bere Úřad práce ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. Od ledna do konce září 2016 finančně podpořil v rámci chráněných pracovních míst 1 793 osob se zdravotním postižením (z toho 49 jich vykonává samostatně výdělečnou činnost).
 
Nejčastěji šlo o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám, operátorům call center apod. Celkem 178 uchazečům přispěl Úřad práce ČR na provoz chráněného pracovního místa.
 
Příspěvek na zřízení
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa. Podmínkou je, že na takovém místě musí minimálně tři roky pracovat osoba se zdravotním postižením. Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou či o osobu v prvním nebo druhém stupni invalidity, může Úřad práce ČR poskytovat maximálně ve výši osminásobku (207 224 Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve třetím stupni, maximálně ve výši dvanáctinásobku (310 836 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.
 
Jestliže zaměstnavatel zřizuje deset a více chráněných pracovních míst, pak může maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa činit desetinásobek (259 030 Kč) a v případě pracovního místa zřízeného pro osobu s těžším zdravotním postižením čtrnáctinásobek (362 642 Kč) uvedené průměrné mzdy. Celková částka, kterou Úřad práce ČR vyplatil od ledna do září 2016 v rámci této agendy, činila 28 865 580 Kč.
 
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů
Úřad práce ČR může poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 000 Kč. Během devíti měsíců letošního roku vyplatil Úřad práce ČR zaměstnavatelům touto cestou celkem 3 507 458 Kč (za celý loňský rok 3 090 941 Kč).
 
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Jestliže zaměstnavatel zaměstnává více než 50 procent osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců a zároveň splňuje podmínku, že tito zaměstnanci pracují na chráněných pracovních místech, může si požádat o refundaci 75 procent skutečně vynaložených nákladů na jejich mzdy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
 
Firmy zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 procent osob se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků na chráněných pracovních místech mohou požádat o poskytnutí příspěvku i na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (OZZ). Maximální výše příspěvku na zaměstnance, který je OZZ, činí 5 000 Kč měsíčně.
 
Na zaměstnance, který je uznán v prvním až třetím stupni invalidity, může Úřad práce ČR poskytovat příspěvek až do výše 8 800 Kč měsíčně. Zaměstnavatel může uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou, nebo o 2 700 Kč měsíčně, jde-li o osobu v prvním až třetím stupni invalidity. Když firma splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový. Od ledna do září 2016 poskytl stát zaměstnavatelům v rámci této agendy 3 520 630 625 Kč.
 
Sleva na dani
Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s prvním nebo druhým stupněm invalidity činí sleva na dani 18 000 Kč, v případě zaměstnance ve třetím stupni invalidity pak 60 000 Kč ročně.
 
Pracovní rehabilitace
V uplatnění na trhu práce pomáhá lidem se zdravotním postižením také pracovní rehabilitace. Jde o komplexní proces, který umožňuje osobám se zdravotním postižením udržet si současné zaměstnání a připravit se na povolání či pracovní činnosti, jež jsou pro ně vhodné. Zahrnuje poradenskou činnost, přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání, vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání a pro výkon jiné výdělečné činnosti.
 
Během prvních devíti měsíců letošního roku takto uzavřel Úřad práce ČR společně s osobami se zdravotním postižením 196 individuálních plánů pracovní rehabilitace.
 
Zdroj: Úřad práce ČR
Kategorie