Přednosta I. dermatovenerologické kliniky - VŘ

Přednosta I. dermatovenerologické kliniky - VŘ

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty I. dermatovenerologické kliniky a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.

Termín přihlášek: 6. 5. 2014

Kvalifikační požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
  • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v oboru dle § 12 zákona č. 372/2011 Sb.;
  • vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998Sb.);
  • splnění předpokladů dle zákona 451/1991 Sb.;
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky;
  • odborné a osobnostní předpoklady pro garanci odborných předmětů a studijních oborů na Lékařské fakultě;
  • vědecká a publikační činnost v oboru;
  • morální bezúhonnost.

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb., přehledem vědecké a publikační činnosti a doporučením nejméně dvou odborných ručitelů nutno zaslat na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno.